Har du som medlem synpunkter skriv till oss snarast. @ElbilSverige är med som remissinstans.

E-posta oss på info@elbilsverige.se

I promemorian föreslås en ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik.

Skattereduktionen ersätter de nuvarande stöden till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen ges för arbets- och materialkostnader. Reduktionen utformas med en fakturamodell av motsvarande slag som den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet.

Läs mer i länken nedan! E-posta oss synpunkter på info@elbilsverige.se

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/05/skattereduktion-for-installation-av-gron-teknik/