Home 9 Stadgar

Stadgar

STADGAR rev 2023-05-06

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Elbil Sverige.
Föreningen har sitt säte i Trollhättan.

§ 2 Ändamål
Elbil Sverige är en ideell förening som ska
• verka för ökad användning av eldrivna fordon i trafiken
• verka för utveckling av infrastruktur och teknik som är till fördel för elbilister
• genom kontakter med leverantörer, standardiseringsorgan, statliga och kommunala myndigheter, politiker etc verka för att regelverk, bestämmelser och förutsättningar för elbilsanvändning förbättras och utvecklas i ett för konsumenten gynnsamt tempo
• genom informationsverksamhet och på annat sätt öka konsumenters kunskap om elfordon och användning
• fungera som samarbetsorganisation med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen om elfordon.
• Verka internationellt för att underlätta och förbättra för svenska elbilsförares internationella resor

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Elbil Sverige står öppen för individ eller juridisk person som vill verka för föreningens ändamål och syfte.
Med individ avses fysisk person äldre än 16 år. Juridisk person skall gentemot Elbil Sverige vara företrädd av en fysisk person äldre än 18 år.
Begäran om medlemskap i Elbil Sverige ställs till föreningens styrelse skriftligen eller via formulär på föreningens hemsida.
Årlig medlemsavgift fastställs vid årsmöte.

§ 4 Föreningsmöte
Medlemmarna kallas en gång årligen till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) som är Elbil Sveriges högsta beslutande organ. Mötet kan hållas fysiskt och/eller digitalt eller en kombination s k “hybridmöte”.
Årsmötet ska hållas mellan 15 april och 30 juni. Senast tre veckor före årsmöte eller extra föreningsmöte skall kallelse utsändas till medlemmar föregående och innevarande år. Förslag till dagordning skall medfölja kallelsen. Slutlig dagordning fastställs vid mötet.
Vid årsmötet ska följande huvudpunkter behandlas:
a) Frågan om godkännande av styrelsens årsredovisning.
b) Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
c) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
d) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
e) Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
f) Val av ordförande och övriga ledamöter samt revisorer.
g) Val av valberedning.
h) Behandling av motioner.
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen vid behov eller på begäran av minst 50% av de totala betalande medlemsantalet i Elbil Sverige.
Kallelse till extra föreningsmöte ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska behandlas på sådant möte.

§ 5 Rösträtt
Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Medlem kan rösta genom fullmakt. Ingen äger rösta för fler än en femtedel av de på föreningsmötet representerade rösterna.

§ 6 Motioner
Medlem har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsens tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Motion kan sändas till styrelsen via e-post eller vanligt brev men skall märkas med ordet “Motion” Det åligger styrelsen att bereda inkomna motioner inför årsmötet.

§ 7 Medlemsavgifter.
Varje medlem erlägger en medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet. Medlemsavgiften betalas före 15 mars. Medlem som ej erlagt avgift före detta datum påminns en (1) gång sedan avslutas hens medlemskap.

§ 8 Styrelse
Styrelsen, som består av det antal ledamöter som beslutats på årsmötet, väljs på två år, med växelvisa mandatperioder för att inte hela styrelsen kan nyväljas samma år.
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande på styrelsemötet.
I behandling av ärenden som berör någon ledamot som enskild person, ska denne ej delta.
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Varje ledamot som deltagit i ett ärendes avgörande, anses ha biträtt det beslut som antecknas i protokollet, om hen inte låtit anteckna avvikande mening.

§ 9 Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/de styrelsen därtill har utsett.

§ 10 Valberedning
Val av styrelse och revisorer bereds av en valberedning bestående av två ledamöter jämte en ersättare, valda av årsmötet. Styrelseledamot kan inte utses till ledamot eller ersättare i valberedningen.
Det åligger valberedningen att utse styrelseförslag som dels ger en arbetsduglig och effektiv styrelse, och dels gör att olika intresseområden blir representerade. Avgående styrelsemedlem meddelar valberedningen senast två månader före årsmötet och föreslår gärna en lämplig person som efterträdare.
Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt vid årsmötets början.

§ 11 Årsredovisning
Räkenskapsår är kalenderåret. För varje år ska styrelsen avge årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen ska tillställas revisorerna i skälig tid före årsmötet.

§ 12 Revision
Granskning av Elbil Sveriges räkenskaper samt förvaltningen i övrigt verkställes av minst en på årsmötet vald revisor jämte minst en ersättare. Revisorerna äger, när de så vill, ta del av föreningens alla räkenskaper och andra handlingar.

§ 13 Lokalförening
Lokalförening kan bildas där medlemmar så önskar. Lämplig geografisk utbredning görs upp med föreningsstyrelsen och angränsande lokalföreningar. Årsmöte ska hållas årligen före första mars. Lokalföreningens stadgar ska godkännas av föreningsstyrelsen. Verksamhetsberättelse ska sändas till föreningsstyrelsen senast två veckor före föreningsstyrelsens årsmöte. Om verksamheten upphör ska medel och material lämnas till föreningen senast en (1) månad efter beslut tog att avveckla lokalföreningen.

§ 14 Skiljenämnd
Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras av tre skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman. Den tredje skiljemannen, som tillika skall vara ordförande i skiljenämnden, utses gemensamt av de båda av parterna utsedda skiljemännen.

§ 15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut fattas vid ett årsmöte samt att förslaget biträdes av minst 2/3 av avgivna röster, alternativt med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.
För beslut om förenings upplösning erfordras, att beslut härom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten. Ett av dessa ska vara årsmöte.

§ 16 Likvidation
Om upplösning av Elbil Sverige beslutas, ska vad som återstår av tillgångar, efter gäldande av skulderna, fördelas mellan dem som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen. Därvid ska iakttagas att vad som återstår fördelas mellan samtliga medlemmar i förhållande till summan av vad var och en inbetalt i avgifter de senaste tio åren.
Vid likvidation av föreningens tillgångar ska material som finns samlat i första hand säljas till föreningsmedlem. Äldre dokument om föreningen förvaras i Föreningsarkivet i Trollhättan.

Länk till stadgar för utskrift 

Facebook Posts

1 day ago

Elbil Sverige
Detta är bra för biltransporter.Spar pengar.Och miljö.Magnus JohanssonOrdförande Elbil Sverige#Elbil #elbilsverige #cartransportship #fossilfrittThe Oceanbird vessel, developed by Wallenius Marine in partnership with Alfa Laval, is the world's largest wind-powered cargo ship. It measures 200 meters in length and can carry up to 7,000 cars. The ship features five telescopic wing sails that can extend up to 105 meters above the water and rotate 360 degrees to harness wind power efficiently. This design aims to reduce carbon emissions by up to 90% compared to conventional ships. The Oceanbird is expected to cross the Atlantic in about 12 days, slightly longer than traditional fuel-powered ships but with significant environmental benefits. The first Oceanbird vessel is set to begin operations in 2024. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Elbil Sverige
Det minsta elfordon som går att använda jag sett hittills.Magnus JohanssonOrdf Elbil Sverige ... See MoreSee Less
View on Facebook