Regeringen och näringsdepartementet har utsett Elbil Sverige till remissinstans. Närmast efterfrågas föreningens uppfattning i remissmissivet avseende utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Det är lovvärt, säger Elbil Sveriges ordförande Sven Forsberg.

I oktober förra året antog Europaparlamentet och -rådet ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen av alternativa bränslen. Syftet med direktivet är att minimera transporternas oljeberoende och att minska dess påverkan på miljön.

I Sverige föreslås en ny lag, benämnd Lag om infrastruktur för alternativa bränslen till transporter. Det är i detta sammanhang Elbil Sverige ombeds yttra sig, framför allt gällande laddstationer för elfordon.

– Det är glädjande att regeringen har kontaktat Elbil Sverige för vårt yttrande i frågan, säger Sven Forsberg.