Elbilar och elproduktion

 

Vi har samlat information om vad en introduktion av elbilar kan komma att innebära för elproduktionen och dess miljöpåverkan. Du kan även läsa om aktuell statistik för svensk elproduktion, samt driftstatus för vindkraftverk. Informationen kommer från publicerade rapporter inom området och dessa kan laddas ned genom länkarna i texten.

 

Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid (Elforsk)

I broschyren presenteras fem olika betraktelsesätt när det gäller miljöpåverkan av elproduktionen i Sverige. Beroende på beräkningsmetod blir resultaten mycket olika. Marginalelmetoden är bara lämplig då man studerar effekter av tillfälliga förändringar i elförbrukningen. Om man frågar sig hur en långsiktig förändring av elförbrukningen påverkar miljön (t.ex. övergång till elbilar) är inte marginalel en lämplig metod. I detta fall bör istället hänsyn tas till hur en förändrad efterfrågan på el påverkar driften av existerande elproduktion och investeringar i ny elproduktion (framåtblickande perspektiv).

 

Ladda för nya marknader: Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer (Vinnova)

Innehåller en utförlig beskrivning av elbilars påverkan på elproduktion och dess miljöpåverkan.

Sker laddning mest på natten kan den hanteras av det befintliga elsystemet. Lokala nätförstärkningar kan krävas och under vissa kalla och varma dagar kan laststyrning behövas.

Investeringar i förnybar energi har under det senaste årtiondet vuxit mycket snabbt och takten accelererar fortfarande. Kapacitetsökningen kommer sannolikt att överträffas och vara snabbare än behovet som fler elbilar kommer att ge upphov till. Samtidigt kommer en växande marknad för elbilar att driva på investeringar i förnybar energi ytterligare i den mån det finns system med utsläppstak som inom EU.

Om alla världens bilar skulle drivas av el motsvarar det ca 1 200 TWh att jämföra med den totala elbalansen 23 000 TWh år 2005. Det motsvarar 5 procent av världsförbrukningen. Ett större elbilsbestånd skulle därför inte stjälpa världens elproduktion. Den större elförbrukning som en successiv ökning av elbilar innebär täcks i många fall av de utbyggnadsplaner som finns för förnybara energikällor.

 

Hållbara drivmedel - Finns det? (Pål Börjesson, m.fl. LTH)

Marginalproduktionen är den el som produceras på kort sikt för att täcka en övergående ökning av elanvändningen och består av el från anläggningar med den högsta rörliga kostnaden. Ökar elanvändningen permanent leder detta dock till att elsystemet byggs ut. Val av beräkningsmetod  beror på vilket tidsperspektiv man har och syftet med beräkningarna.

Med ett tak på CO2-utsläpp från elsektorn samtidigt som man ökar elanvändning inom transportsektorn sätts större press på övriga aktörer inom elsektorn för att klara CO2-taket. Det är därför inte självklart att räkna med ett marginalperspektiv överhuvudtaget, varken långsiktigt eller kortsiktigt. EU-kommissionen använder allt som oftast elmixen som grund för miljöbedömningar. En stor fördel med att använda el i transportsektorn är framförallt att el som energibärare ger lokala nollutsläpp av hälsofarliga avgaser. En annan fördel är flexibiliteten som el ger att använda många olika primärkällor och från ett klimatperspektiv är det viktigt att energibäraren i sig är koldioxidfri.

 

Aktuellt driftläge, Svenska Kraftnät.

Här kan du se hur mycket el som importeras och exporteras till Sverige.

 

Elstatistik för hela Sverige (Svenska Kraftnät)

Här kan du hämta statistik för Sveriges totala produktion, förbrukning samt import/export.

 

Driftstatus för svenska vindkraftverk

Här kan du se aktuell produktionsstatus för runt 800 svenska vindkraftverk.

 

 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.